Νέα

Τι είναι η Εθνική Πολιτική Στερεών Αποβλήτων (PNRS);

Η μείωση των αποβλήτων και των απορριμμάτων, η αντίστροφη εφοδιαστική και η κοινή ευθύνη αποτελούν το επίκεντρο του PNRS

Εθνική πολιτική στερεών αποβλήτων (PNRS)

Η Εθνική Πολιτική Στερεών Αποβλήτων (PNRS) είναι ένας νόμος (Νόμος 12,305 / 10) που οργανώνει τον τρόπο με τον οποίο η χώρα ασχολείται με τα απόβλητα, απαιτώντας από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα διαφάνεια στη διαχείριση των αποβλήτων της.

Η συνεχής αύξηση της κατανάλωσης στις πόλεις παρέχει μια μεγάλη παραγωγή στερεών αστικών αποβλήτων. Αυτή η ανάπτυξη δεν συνοδεύεται από σωστή απόρριψη, η οποία μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία με μόλυνση του εδάφους, των υδάτινων σωμάτων και της ατμόσφαιρας. Ένα μεγάλο δυναμικό χάνεται, δεδομένου ότι πολλά αντικείμενα θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν, εξοικονομώντας φυσικούς, οικονομικούς πόρους και εκπομπές CO2, που αντισταθμίζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

 • Ποιο είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;
 • Τι είναι τα αέρια του θερμοκηπίου

Το 2010, κυρώθηκε ο νόμος 12,305 και θεσπίστηκε η Εθνική Πολιτική Στερεών Αποβλήτων, η οποία ρυθμίστηκε με το Διάταγμα 7.404 / 10. Το PNRS ήταν ορόσημο στον τομέα της επεξεργασίας όλων των στερεών αποβλήτων (υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν), είτε οικιακά, βιομηχανικά, ηλεκτρονικά, μεταξύ άλλων. και επίσης για την αντιμετώπιση αποβλήτων (αντικείμενα που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν), ενθαρρύνοντας τη σωστή απόρριψη με κοινό τρόπο.

 • Γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ απορριμμάτων και αποβλήτων;

Η εθνική πολιτική στερεών αποβλήτων ενσωματώνει τη δημόσια εξουσία, την ιδιωτική πρωτοβουλία και την κοινωνία των πολιτών.

Στόχοι

Υπάρχουν 15 στόχοι στο PNRS:

 1. Προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας του περιβάλλοντος ·
 2. Μη παραγωγή, μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και επεξεργασία στερεών αποβλήτων, καθώς και περιβαλλοντικά κατάλληλη τελική διάθεση αποβλήτων ·
 3. Ενθάρρυνση της υιοθέτησης βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών ·
 4. Υιοθέτηση, ανάπτυξη και βελτίωση καθαρών τεχνολογιών ως τρόπος ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 5. Μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των επικίνδυνων αποβλήτων ·
 6. Ενθάρρυνση της βιομηχανίας ανακύκλωσης, με σκοπό την προώθηση της χρήσης πρώτων υλών και εισροών που προέρχονται από ανακυκλώσιμα και ανακυκλωμένα υλικά ·
 7. Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων
 8. Διαρθρώσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων της δημόσιας εξουσίας, και αυτές με τον επιχειρηματικό τομέα, με σκοπό την τεχνική και οικονομική συνεργασία για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ·
 9. Συνεχής τεχνική κατάρτιση στον τομέα των στερεών αποβλήτων ·
 10. Η τακτικότητα, η συνέχεια, η λειτουργικότητα και η καθολική παροχή δημόσιων υπηρεσιών για τον αστικό καθαρισμό και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, με την υιοθέτηση διαχειριστικών και οικονομικών μηχανισμών που διασφαλίζουν την ανάκτηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, ως τρόπο διασφάλισης της επιχειρησιακής και οικονομικής βιωσιμότητάς του, Νόμος 11,445 του 2007 ·
 11. Προτεραιότητα, στις δημόσιες συμβάσεις και στις συμβάσεις:
  1. ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα προϊόντα ·
  2. αγαθά, υπηρεσίες και έργα που θεωρούν κριτήρια συμβατά με κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης ·
 12. Ενσωμάτωση των συλλεκτών αποβλήτων επαναχρησιμοποιήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών σε δράσεις που συνεπάγονται κοινή ευθύνη για τον κύκλο ζωής των προϊόντων.
 13. Ενθάρρυνση της εφαρμογής της αξιολόγησης του κύκλου ζωής του προϊόντος.
 14. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και την επαναχρησιμοποίηση στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης και ανάκτησης ενέργειας ·
 15. Ενθάρρυνση της περιβαλλοντικής σήμανσης και της βιώσιμης κατανάλωσης.

Όργανα και βασικές επισημάνσεις

Και πώς μπορούν να εκπληρωθούν όλα; Υπάρχουν μέσα που παρέχει το PNRS, όπως κίνητρα για επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση, πρακτικές υγείας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, φορολογικά κίνητρα και αντίστροφη εφοδιαστική. Μεταξύ όλων που εγκρίθηκαν, επισημαίνονται δύο σημεία:

Μείωση αποβλήτων και τέλος των απορρίψεων

Ο νόμος προτείνει τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα.

 • 15 γρήγορες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο επαναχρησιμοποίησης μη απορριμμάτων

Τα ουρά, από την άλλη πλευρά, πρέπει να σταλούν σε κατάλληλες τοποθεσίες για να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές και ανθρώπινες βλάβες. Αυτό θα επιτευχθεί με έναν από τους στόχους, που είναι η «εξάλειψη και ανάκτηση χώρων υγειονομικής ταφής, που συνδέονται με την κοινωνική ένταξη και την οικονομική χειραφέτηση των συλλεκτών επαναχρησιμοποιήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών». Έτσι, τα απορρίμματα δεν θα διατεθούν στο ύπαιθρο, αλλά θα μεταφερθούν σε συγκεκριμένα μέρη που θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοαερίου, για παράδειγμα.

 • Η εμφάνιση απορρίψεων συνδέεται με την έλλειψη πόρων και την εκπαίδευση
 • Η έρευνα αναφέρει ότι οι απορρίψεις σκουπιδιών κοστίζουν δισεκατομμύρια για την υγεία και το περιβάλλον στη Βραζιλία

Κοινή ευθύνη και αντίστροφη εφοδιαστική

Πριν από το νόμο, όταν ένας καταναλωτής απορρίπτει ένα προϊόν σε ακατάλληλη τοποθεσία, κανείς δεν ήξερε ποιος φταίει. Με την Εθνική Πολιτική Στερεών Αποβλήτων, αυτή η ευθύνη μοιράζεται μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων στην αλυσίδα, καθώς καθορίζεται η κοινή ευθύνη για τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Η ανάλυση του κύκλου ζωής ενός είδους περιλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία του προϊόντος, από την εξαγωγή της πρώτης ύλης, την παραγωγή, την κατανάλωση και την τελική διάθεση. Την ευθύνη για το προϊόν που φέρουν οι έμποροι, οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς, οι διανομείς, οι πολίτες και οι κάτοχοι δημοτικών υπηρεσιών στερεών αποβλήτων σε αντίστροφη εφοδιαστική.

Ένας από τους μηχανισμούς αυτής της κοινής ευθύνης ανήκει κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος πρέπει να καταστήσει βιώσιμη την αντίστροφη εφοδιαστική, ιδίως για φυτοφάρμακα, μπαταρίες, ελαστικά, λιπαντικά έλαια, λαμπτήρες φθορισμού και ηλεκτρονικά προϊόντα. Παρά την έμφαση σε αυτά τα πιο προβληματικά αντικείμενα από περιβαλλοντική άποψη, ο νόμος ορίζει ότι τα μέτρα αντίστροφης εφοδιαστικής πρέπει να επεκτείνονται σε προϊόντα που πωλούνται σε πλαστικές, μεταλλικές ή γυάλινες συσκευασίες και σε άλλα προϊόντα και συσκευασίες, λαμβάνοντας υπόψη, κυρίως, τον βαθμό και έκταση των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον των παραγόμενων αποβλήτων. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες θα πρέπει να ενδιαφέρονται για το να γνωρίζουν για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιήσει ο τελικός χρήστης το προϊόν του μετά την κατανάλωσή του και να προσφέρει επιλογές για να το επαναχρησιμοποιήσει στις αλυσίδες παραγωγής τους ή να το διαθέσει σωστά.Ο χρήστης, από την άλλη πλευρά, πρέπει να επιστρέψει συσκευασίες και προϊόντα σε εταιρείες, οι οποίες μπορούν να συνάψουν τομεακές συμφωνίες και όρους δέσμευσης με την κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων.

Προβλήματα στην εκτέλεση και πιθανή παράταση της προθεσμίας

Το PNRS δημιούργησε σημαντικούς στόχους για την εξάλειψη των χώρων υγειονομικής ταφής και τα προτεινόμενα μέσα σχεδιασμού σε εθνικό, κρατικό, διαδημοτικό, μικροπεριφερειακό, μητροπολιτικό και δημοτικό διαδημοτικό επίπεδο, αποδεικνύοντας επίσης ότι τα άτομα πρέπει να ενδιαφέρονται για τα σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν λίγες προσαρμογές, τα χωματερές εξακολουθούν να υπάρχουν, δεν έχουν όλα ένα σχέδιο διαχείρισης, μεταξύ άλλων. Εξετάζεται νομοσχέδιο για παράταση της προθεσμίας για την αντικατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής με χώρους υγειονομικής ταφής μέχρι το 2024.

Η Εθνική Πολιτική Στερεών Αποβλήτων είναι εκτεταμένη και καλύπτει πολλά άλλα πράγματα, όπως παραγγελίες προτεραιότητας για την αποφυγή παραγωγής αποβλήτων, η οποία καθορίζει ότι ορισμένες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας από "σκουπίδια", δείχνει τις ιδιαιτερότητες των σχεδίων διαχείρισης κάθε επίπεδο κ.λπ. Ανατρέξτε πλήρως στο νόμο 12,305 / 10.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found